Pick up my steps – De draad weer opgepakt

bidprentje

Devotional picture of my dad. Bidprentje voor mijn vader.

DSC_0001Afther a few weeks of disastrous events, the dead of my dad, a computercrash, spending a lot of money on a new Mac, iPad. and more, I pick up my steps and return into my studio and woodworkshop to finish the monumental frame for the painting ‘Rutteli’s flying circus’.

Na een paar weken vol rampzalige gebeurtenissen, de dood van mijn vader, een computercrash, de aankoop van een nieuwe Mac en een iPad, en meer noodzakelijke investeringen, heb ik de draad weer opgepakt en ben ik teruggekeerd naar mijn atelier en houtwerkplaats om de monumentale lijst voor het schilderij ‘Rutteli’s flying circus’ te voltooien.

DSC_0004

Everything is still in progress. All parts for the monumental frame, the small statue of Maria, and the underpainting are there. Everything fit very well and I’m proud, but still far away from finishing.

Alles is nog in staat van ontwikkeling. Alle onderdelen van de lijst, het kleine beeldje van Maria, en de onderschildering zijn voltooid. Alles past perfect, maar ik ben nog ver verwijderd van een voltooid werk. Toch ben ik nu al weer trots op wat ik heb bereikt. Nu kun je al goed zien hoe de monumentale lijst er uit gaat zien.

Late night finishing

DSC_0004

The portrait of Rutteli and the tower of Finale Emilia. In the background a full moon and nightsky. These elements are connected to Rutteli and the background of this painting. On top of the round frame you see a small connector for the axel of the cuckoo clock.

Het portret van Rutteli en de toren van Finale Emilia. In de achtergrond zie je een volle maan en de nachtelijke lucht. Dit zijn elementen die gerelateerd zijn aan Rutteli en de achtergrond van dit schilderij. Bovenin de ronde lijst voor het portretje zie je een ronde knop. Dat is de vatting voor het asje van de koekoeksklok waaraan je later kan draaien om de koekoek te voorschijn te late komen.

Small portrait

DCIM102GOPRO

DSC_0006

Unfinnished portrait of Rutteli and the broken tower of Finale Emilia. – Onvoltooid portretje van Rutteli en de half ingestort toren van Finale Emilia.

At the moment I’m working on the small portreit of Rutteli and the broken tower of Finale Emilia. In the background, the moon. It’s gonna be a nice little paintinging the bigger picture, on oak. Something in this painting reminds me on, the art movie-work of, the Taviani brothers (Kaos) and Fellini.

Op dit moment werk ik aan het kleine portretje van Rutteli en de half ingestorte toren van Finale Emilia. Op de achtergrond is de maan te zien. Het wordt een mooi klein schilderijtje in eiken, in het grotere geheel. Het doet me een beetje denken aan het filmwerk van de gebroeders Taviani (Kaos) en dat van Fellini.

 

DSC_0005At the same time I’m working on the preparation of the cuckoo clock for assembling in the monumental frame.

Tegelijkertijd werk ik aan het prepareren van de koekoeksklok om deze te kunnen monteren in de monumentale lijst.

Inner-frame – Binnenlijst(je)

toren

The tower of Finale Emilia afther the earthquake of May 20 2012. De toren van Finale Emilia na de aardbeving van 20 Mei 2012.

For a small painting of a portrait of Rutteli, and the ruined tower of Emalia (afther the earthquake in Northern Italy in 2012), I need a small round panel with a frame. A nice job on the lathe.

Voor een klein portretje van Rutteli, en de ruïne van de toren van Emalia (na de aardbeving van 2012 in Noord Italië), heb ik een mooi rond paneeltje nodig met een lijst. Een mooi klusje voor de houtdraaibank.

10704344_836993992997804_2974903852422754123_o

Mario Rutteli

I paint this broken tower in the backgound op the portrait of Mario Rutteli. It has something to do with time. I explain you later. But I paint this tower before in the painting ‘Pillarization’ See picture below).

Ik schilder de kapotte toren in de achtergrond van het portretje van Mario Rutteli dat bovenin de lijst komt te zitten. Het heeft iets te maken met tijd. Maar dat vertel ik je later nog wel. De toren heb ik al eerder geschilderd in het schilderij ‘Verzuiling’ (zie afbeelding hieronder).

 

 

Verzuiling. VERKOCHT

Verzuiling.

And the winner is…

Afther a song competition, this cuckoo wins. From all three birds. He was de best. Now I had to find out how I going to fit him into te monumental frame ( for the Rutteli’s flying circus paining).

Deze koekoek heeft de zangwedstrijd gewonnen. Van alle drie de vogeltjes was hij het beste. Nu moet ik hem, op de een of andere wijze, in de monumentale lijst gaan zien te verwerken (voor het Rutteli’s fiying circus schilderij).

Cuckoo – Koekoek

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPRO

On my way home. cuckoo cargobike tour through my hometown Breda (Netherlands). – Op weg naar huis. Koekoek transportfiets tour door Breda.

One of the gadgets in the new monumental frame is a cuckoo. I need just one phonecall to meet three of them at the Emmaus-store in my hometown. For 25 Euro’s I take all three.

Een van de grappen in mijn nieuwe monumentale lijst is een koekoek. Ik had slechts één telefoontje nodig om er drie van te ontmoeten bij de Emmaus winkel in Breda. Voor 25 Euro had ik ze alle drie.

Building a new frame – Bouw van een nieuwe lijst

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROA lot of work to do in the woodworkshop. Building a new monumental frame, for ‘Rutteli’s flying circus’, is also a new challenge, because it’s the biggest frame I ever build. It’s going to be a different fame to. With a lot of wonderful surprices and hidden jokes. It will take a lot of attention and time.

Er is een hoop werk te verzetten in het houtatelier. Het maken van een nieuwe monumentale lijst, voor het schilderij ‘Rutteli’s flying circus’, is tevens een nieuwe uitdaging omdat het de grootste lijst wordt die ik tot nu toe gebouwd heb. Daarnaast worden in deze lijst tal van verrassingen en verborgen grappen verwerkt. Dat vraagt heel veel aandacht en heel veel tijd.

DCIM102GOPRO

It’s very nice to see that my fellow artists are involved with my woodworkshop experiences. This morning I receive a nice message of Martin Koole, who’s serves as an inspirational example to me wilh his own woodworkshop. He send me some pictures of old monumental faming-work.

Erg leuk is het om te zien dat collega kunstenaars betrokken zijn bij mijn houtatelier-ervaringen. Deze ochtend ontving ik een leuk bericht van Martin Koole, die voor mij een inspirerend voorbeeld is, met zijn eigen houtwerkplaats. Hij stuurde me wat foto’s van oud monumentaal inlijstwerk.